1
0
Fork 0

Add punctuation to Shiv Panchakshar Stotram

master
Pratham Patel 2 months ago
parent a4999d5447
commit 8c794550c0

@ -4,7 +4,7 @@
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय
तस्मै नकाराय नमः शिवाय
तस्मै नकाराय नमः शिवाय
मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय
@ -13,7 +13,7 @@
मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय
तस्मै मकाराय नमः शिवाय
तस्मै मकाराय नमः शिवाय
शिवाय गौरीवदनाब्जबृंदा
@ -22,14 +22,14 @@
श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय
तस्मै शिकाराय नमः शिवाय
तस्मै शिकाराय नमः शिवाय
वशिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्यमूनीन्द्र देवार्चिता शेखराय ।
चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय
तस्मै वकाराय नमः शिवाय
तस्मै वकाराय नमः शिवाय
यज्ञस्वरूपाय जटाधराय
@ -38,4 +38,4 @@
दिव्याय देवाय दिगम्बराय
तस्मै यकाराय नमः शिवाय
तस्मै यकाराय नमः शिवाय
Loading…
Cancel
Save